• 2

სადაზვერვო სისტემის კონტროლი

საქართველოს დაზვერვის სისტემის ფუნქციონირებაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

აღნიშნულ სისტემაში შემავალი დაწესებულებების საქმიანობაზე ხორციელდება აგრეთვე საპარლამენტო კონტროლი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით“ დადგენილი ფორმითა და წესით.

თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია